กลับสู่หน้าหลัก
การขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน
ตรวจสอบผลการเรียน
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบการรับปริญญา

 

ประชาสัมพันธ์
การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

 

ด้วยกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ปรับปรุงระบบการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

ให้มีความสะดวก และใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ

เข้ากรองคำร้อง

คู่มือการใช้งานระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์


 

หมายเหตุ ลำดับขั้นตอนในกำหนดการจะเป็นดังรายละเอียดข้างบน แต่ช่วงวัน เดือน ปี อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาการฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ

หากไม่ปฏิบัติตามฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ขอสงวนสิทธิ์ในการขออนุมัติสำเร็จการศึกษาในรอบถัดไป

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบ ให้ติดต่อที่ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 0 4563 3578

   

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
โทรศัพท์ และโทรสาร 0 4563 3578