กลับสู่หน้าหลัก

 

ทำเนียบผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (รุ่น 4) ห้อง 1
ระหว่างวันที่ 1- 4 พฤษภาคม 2555
ณ หน่วยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ชื่อ-สกุล นายชาตรี สุทธวี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ
สังกัดเขตพื้นที่ การศึกษาพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นางสาวนิตยาภรณ์ ตรีแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 3
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายชาญวิทย์ สันดอน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนทับทิมสยาม 06
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 3
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายวิชัย สมศรี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 3
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายภานุวัฒน์ พุ่มแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 3
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นางสร้อยทิพย์ ไทยน้อย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 3
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายนิเวศน์ คำผง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 3
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายมานะ ไชยโชติ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 3
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายเสวก วิริยะบัณฑิต
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 3
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายมนตรี แจ่มศรี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 3
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายไพสงค์ แซ่เตีย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนงาม
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 4
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายอภินันท์ ฝอยทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 4
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นางสาวปิยะพร ทำบุญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 4
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายธัชชัย นาจำปา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตระกวน
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 4
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายสุชาติ สารเฉวตร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนมหาราช 2
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 4
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายเอกราช บุราชรินทร์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 4
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายสุทธิพงษ์ คงนุรัตน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.สร. 2
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายประพันธ์ กำเนิดพรม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบุผาง
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.สร. 2
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายสมหมาย สาแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพิงพวย
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.สร. 2
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายสี วรสา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนละลมวิทยา
สังกัดเขตพื้นที่ สพม. 28
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายพิเชษฐ์ เทียมชัยภูมิ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนทรายมูลวิทยา
สังกัดเขตพื้นที่ สพม. 28
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายอำนาจ น้อยแสง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 1
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นางสาวนครเพชร สิงห์คำ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 1
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นางสาวศิรินทิพย์ แสงม่วง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 1
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายนาวินท์ ดวนใหญ่
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านยาง
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 1
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายเด่นชัย เบญมาตย์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 1
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นางกัลยา แสนทวีสุข
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 1
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายเนติวัฒน์ บำรุง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 4
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายเมธี แต้มทอง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์)
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.สร. 1
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านละลม
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 3
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายชัยยา บัวหอม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพยุห์วิทยา
สังกัดเขตพื้นที่ สพม. 28
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นายธนาวุธ แสงใสแก้ว
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.ศก. 4
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นางสาววิภาดา บุญประสงค์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแข่ด่อน-หนองบัว
สังกัดเขตพื้นที่ สพป.สร. 2
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail  

ชื่อ-สกุล นางนวพรรณ ออทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี
สังกัดเขตพื้นที่ อำนาจเจริญ
หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail