กลับสู่หน้าหลัก

 

รายชื่อวิทยากร
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน เวลา 6 ชั่วโมง

ที่
เนื้อหาการอบรม
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร
1.
การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร

ดร.เฉลิมพล สวัสดิ์พงษ์
ดร.ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ

2.
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา ดร.อรธิดา ประสาร
ดร.นพเรศวร์ ธรรมศรันยกุล
3.
การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ดร.พิมล วิเศษสังข์
ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงศ์

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการ เวลา 6 ชั่วโมง

ที่
เนื้อหาการอบรม
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร
1.
การเป็นผู้นำทางวิชาการ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ
2.
การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน, นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี
ดร.จุฬารัตน์ บุษบงก์
3.
จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน, การให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ อ.ชนิดา ตันไพบูลย์
อ.กัญจน์หทัย คนหลัก

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นครู เวลา 6 ชั่วโมง

ที่
เนื้อหาการอบรม
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร
1.
การพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
ผศ.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
2.
วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู อ.ประดิษฐ์ พรหมเสนา
อ.ธวัชชัย พินปรุ
3.
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร
ผอ.ดร.ฤทธา นันทพันธ์

 


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เวลา 6 ชั่วโมง

ที่
เนื้อหาการอบรม
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร
1.
การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อ.ยงชัย สุเมธิวิทย์
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี
2.
การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์
นายชอุ่ม กรไกร
3.
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รศ.จำเริญ อุ่นแก้ว
ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์