ติดตาม เว็บไซต์ ประมวลภาพ ได้จากฝ่ายประชาสัมพันธ์

 


ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ งานบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4564 3600 - 6 ต่อ 158, 159