ความเป็นมาของหน่วยงาน
          มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หรือเดิม “สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ” เป็นหนึ่งในห้าสถานบันราชภัฏที่ตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
          มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ตอบสนองตลาดแรงงาน ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับประเทศ
          งานบริการการศึกษา สังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ. 2549 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ดังนี้

ข้อ 1 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้
(1) กองกลาง
          1.1 งานอำนวยการ
          1.2 งานบริการการศึกษา
          1.3 งานพัฒนานักศึกษา
(2) กองนโยบายและแผน
          2.1 งานนโยบายและแผน
          2.2 งานวิจัยและพัฒนา
          2.3 งานศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ


ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้
(1) สำนักงานคณบดี
          1) งานธุรการ
2) งานบริการการศึกษา
          (2) ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          (3) ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2549 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2549
          งานบริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607