ประวัติการจัดตั้ง
          สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ได้ดำเนินการตามพันธกิจ และภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยใช้ชื่อว่า “สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ” ตามมติจากรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556
          ปัจจุบันสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มีโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 หน่วยงาน ได้แก่
                    1. สำนักงานผู้อำนวยการ
                    2. กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย
                    3. กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    4. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
                    5. กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม
                    6. บัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
                    1. เพื่อสามารถขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เน้นการปรับปรุงคุณภาพงานให้สูงขึ้น สร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการในภาพรวม
                    2. เพื่อกระทำภารกิจ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน รองรับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคได้
                    3. เพื่อให้มีระบบการบริหารที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สามารถบูรณาการเชื่อมโยงการทำภารกิจและการใช้ทรัพยากรร่วมกันที่มีความหลากหลาย โดยยึดหลักการดำเนินงานที่มีความคล่องตัว ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศในทุกภารกิจได้
                    4. เพื่อสามารถพัฒนากลไกการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรในทุกภารกิจ คือการผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศของการสร้างสรรค์ทางวิชาการ ให้เกิดคุณค่าอย่างเต็มเปี่ยม ด้วยการระดมสรรพกำลังความร่วมมือทุก ภาคส่วน เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค
                    5. เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคม และสนองตอบนโยบายได้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมท้องถิ่น การผลิตบัณฑิตที่เน้นการสร้างความโดดเด่นเฉพาะ (อัตลักษณ์/เอกลักษณ์) เป็นต้น
                    6. เพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นความหวังของประชาชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีความหลากหลายในการสร้างองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายในการสร้างองค์ความรู้ในทุกมิติ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนได้ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการสร้างสรรค์ทางวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622