เป้าหมายหลักในการพัฒนา
          สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มีเป้าหมายหลักในการให้บริการ เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า แก่นักศึกษา อาจารย์ คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลด้านข้อมูล และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มในด้านต่าง ๆ การบริหารข้อมูลที่เกี่ยวกับทะเบียนการศึกษา (Academic Records) ในด้านการจัดเก็บการรักษา และการบริการข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา การอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง การลงทะเบียนของนักศึกษา การจัดตารางสอน ตารางสอบ ห้องเรียน เป็นต้น การจัดการกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของคณะ และมหาวิทยาลัยในภาพรวม การจัดการระบบการรับ และเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยและแหล่งการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยได้ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ จัดหา จัดเก็บ รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้และความชำนาญมากยิ่งขึ้น และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงสร้าง พื้นฐานและระบบการบริหารจัดการวิจัย และสามารถบูรณาการเข้ากับการบริการวิชาการและการเรียนการสอน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน อย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและนักศึกษา บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ การที่พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ การดูแล ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในทุกระดับปริญญา การให้บริการอื่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

นโยบายการบริหาร
          1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในความดีงาม ชอบธรรม เสียสละ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา ยึดหลักวิชาและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ
          2. ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่หน้าที่ องค์การและสังคม
          3. โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างกลไกและวิธีการทำงานขององค์การให้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย
          4. ไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริการด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความเมตตา เอื้อเฟื้อ ถูกต้องและมีน้ำใจ ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
          5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ทำงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวม ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดของงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
          สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถบูรณาการบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งระดมสรรพกำลังทุกกลุ่มงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของสำนักงาน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต

การบริการการศึกษาที่เป็นเลิศ ส่งเสริมวิชาการ และระบบการประกันคุณภาพที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานวิจัย
ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการจดสิทธิบัตรที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องของสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สนับสนุน ส่งเสริม แหล่งการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารงานบุคคล
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารทั่วไป
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622