บุคลากร
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ดร.เจษฏา โพนแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานดังนี้

ด้านแผน
1. กำหนดนโยบายในการบริหารสำนัก วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของสำนัก ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2. บูรณาการแผนงาน โครงการกิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของสำนักที่กำหนด
3. ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของสำนักตามที่กำหนด
ด้านบริหารงาน
1. จัดระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของสำนักเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. มอบหมายกำกับดูแลตรวจสอบติดตามให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3. พิจารณาอนุมัติอนุญาตการดำเนินการต่างๆตามภารกิจที่สำนักรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐเอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
5. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็นข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆที่ได้รับแต่งตั้งหรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและประเทศชาติ

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
1. จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในสำนักให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
2. ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสำนักและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3. ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. บริหารงานให้เป็นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
2. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ
3. กำหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. ดูแลและตรวจสอบการจัดทำหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง ของแต่ละสาขาวิชา โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
6. พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
7. บริการแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ แก่นักศึกษาและอาจารย์
8. ดูแลและตรวจสอบการจัดทำสมุดคู่มือ ปฏิทินการศึกษา ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
9. ดูแลการจัดทำตารางการเรียนการสอน/สอบ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ และภาค กศ.บป. ในแต่ละภาคเรียน
11. ดูแลแผนการเรียนการสอน ในรายวิชาต่างๆ ของทุกๆ ภาคการศึกษา เพื่อเก็บข้อมูลในการตรวจสอบ
12. ดูแลและตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการขอเปิด – ปิด – เปลี่ยนแปลง การเขียนใบคำร้องต่าง ๆ ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป
13. ดูแลและตรวจสอบการจัดทำหนังสือโต้ตอบ เกี่ยวกับงานวิชาการ หนังสือราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและนักศึกษา
14. ดูแลและตรวจสอบแบบรายงานผลการเรียน ว่าถูกต้องหรือไม่ ในแต่ละรายวิชา
15. ดูแลการดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ
16. ดูแล / ประสานงานโครงการบริการวิชาการ และการจัดนิทรรศการวิชาการ
17. มีส่วนร่วมในการจัดทำและ/หรือดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย
18. ตรวจสอบและเซ็นต์เอกสารจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดก่อนเสนอผู้บริหาร
19. เข้าประชุมต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวหน้างาน
20. การรวบรวม/ตรวจสอบเอกสารการของบประมาณ
21. ติดตาม รวมข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง
22. รวบรวม และจัดทำข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด เพื่องานประชาสัมพันธ์
23. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
พรรทิภา พรมมา
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เป็นเลขานุการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ในภารกิจของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ทั้งด้านแผนงาน การบริหาร บริหารทรัพยากรบุคคล และงบประมาณของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
2. บริหารจัดการงานภายในสำนักงานผู้อำนวยการให้บรรลุภารกิจของสำนักงานผู้อำนวยการให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงงานของสำนักงานผู้อำนวยการ อย่างเป็นรูปธรรม
3. ควบคุม กำกับดูแลการบริหารจัดการสำนักงานผู้อำนวยการ
4. กลั่นกรอง เสนอความเห็น เพื่อประกอบการวินิจฉัย สั่งการของผู้บริหาร ในการพิจารณาหนังสือ เอกสารราชการ ภายในกรอบภารกิจที่รับผิดชอบ
5. ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตามกรอบภารกิจที่ได้รับมอบหมายและหน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป
6. ให้คำปรึกษาแนะนำ วินิจฉัยชี้แจง และตอบปัญหาที่สำคัญทางการบริหารทั่วไปแก่หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. จัดทำระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่
8. จัดทำคู่มือนักศึกษาใหม่
9. จัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ (บัตรชั่วคราว 1 ภาคเรียน)
10. จัดทำข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เพื่อยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน (วันไหว้ครู)
11. จัดทำสถิติข้อมูลด้านนักศึกษาตามฟอร์มที่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต้องการ
12. จัดทำฐานข้อมูลภาพถ่ายนักศึกษา
13. จัดทำข้อมูลเลขที่ใบเสร็จนักศึกษากู้ยืม กยศ.
14. จัดทำและดูแลเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริม และกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
15. จัดทำและดูแลช่องทางการติดต่อของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
16. ลงข้อมูล สรุปข้อมูล รายงานข้อมูล การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
17. โอนข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล การลงทะเบียนของนักศึกษา
18. ลงข้อมูลยกเว้นรายวิชาให้นักศึกษาตามคำร้อง
19. ดำเนินการจัดทำปฏิทินการศึกษา
20. ดำเนินการด้านการจัดทำ จัดเรียง จัดเตรียม ด้านปริญญาบัตร และออกใบแทนใบปริญญาบัตร
21. จัดทำเอกสารทางการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ เช่น ใบรายงานผลการเรียน ใบรับรองคุณวุฒิ ใบปริญญาบัตร และใบแทน ฯลฯ
22. จัดทำโครงการ บันทึกข้อความ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ และ คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
23. ดำเนินการจัดทำ ควบคุม และสรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณโครงการงานสัปดาห์วิชาการ
24. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
25. รวบรวมข้อมูลและจัดทำ แผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์การเงิน แผนปฏิบัติการ รายงานประจำปี รายงานการประเมินตนเอง ของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
26. รวบรวมข้อมูลและจัดทำ คู่มือ และ SAR สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ เพื่อเตรียมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก
27. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รัชฎาพร พรมทอน เบ้าทอง
เลขาสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บริหารจัดการงานธุรการและสารบรรณของสำนัก
2. บริหารจัดการตารางนัดหมายของผู้อำนวยการสำนัก
3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ และ คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
4. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ และ คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
5. จัดทำเอกสารการเงิน เช่น จัดทำชุดยืมเงินทดรองจ่ายและชุดเคลียร์เงินยืม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ณัชชารีย์ กุลพิชัยจิราวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บริหารจัดการงานภายในกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บรรลุภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงงานของกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อย่างเป็นรูปธรรม
2. ควบคุม กำกับดูแลการบริหารจัดการกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. กลั่นกรอง เสนอความเห็น เพื่อประกอบการวินิจฉัย สั่งการของผู้บริหาร ในการพิจารณาหนังสือ เอกสารราชการ ภายในกรอบภารกิจที่รับผิดชอบ
4. ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตามกรอบภารกิจที่ได้รับมอบหมายและหน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป
5. ให้คำปรึกษาแนะนำ วินิจฉัยชี้แจง และตอบปัญหาที่สำคัญทางการบริหารทั่วไปแก่หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. ควบคุม กำกับดูแลด้านการจัดการเรียนการสอน การสอบ ทะเบียนและประมวลผล การแนะแนว การรับสมัครนักศึกษา การส่งเสริมวิชาการ ฯลฯ
7. ควบคุม กำกับดูแลด้านการออกเอกสารทางการศึกษา สถิตินักศึกษา หลักสูตรและการรับรองหลักสูตร
8. ควบคุม กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ การรายงานงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ทุกไตรมาส, 6 เดือน และ 1 ปี
9. ควบคุม กำกับดูแลการการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ และ คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
10. ควบคุม กำกับดูแลสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ เพื่อเตรียมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก
11. ควบคุม กำกับดูแลการทำแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์การเงิน แผนปฏิบัติการ รายงานประจำปี รายงานการประเมินตนเอง ของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นางสาวทาริกา นัยเนตร
นายทะเบียน
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบโครงสร้างนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
2. สรุปและจัดทำรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
3. จัดทำข้อมูลและรูปเล่มเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษาต่อ คณะกรรมการวิชาการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
4. ปริ้นใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและตามคำร้องขอ
5. ติดรูปในใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ
6. จัดเก็บใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ
7. จัดทำรายงานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
8. สั่งพ้นสภาพและคืนสภาพให้กับนักศึกษาที่ค้างชำระค่าหอพัก
9. เพิ่ม ถอน เปลี่ยนแปลง รายวิชา และยกเลิกรายวิชา
10. เช็คการลงทะเบียนและลงสถานะทุนเรียนดีและความสารมารถพิเศษ
11. สั่งพ้นสภาพและคืนสภาพให้กับนักศึกษาทุนเรียนดีและความสารมารถพิเศษ
12. ตรวจสอบการยกเว้นรายวิชาตามคำร้อง
13. ลงสถานะข้อมูลการรักษาสภาพ/พักการเรียน
14. ดำเนินการจัดทำ ควบคุม และสรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณโครงการที่เกี่ยวกับบริหารจัดการ
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นางสาวอังคณา ลิ้มพงศ์ธร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการตรวจสอบผลการเรียน และจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษา
2. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องผลการเรียนทั้งหมด
3. จัดเก็บเอกสารการตรวจสอบผลการเรียน
4. ดำเนินการจัดทำงบประมาณโครงการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามแผน
5. ดำเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นายสุทธิพันธุ์ สายเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการด้านการตรวจสอบวุฒินักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเดิมที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบวุฒิ
2. ดำเนินการด้านการสั่งพ้นสภาพนักศึกษาที่ไม่ผ่านการตรวจสอบวุฒิ
3. ดำเนินการตรวจสอบวุฒินักศึกษาที่ยกเว้นรายวิชา
4. แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิให้หน่วยงานภายนอก
5. ดำเนินการจัดทำ ควบคุม และสรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณโครงการที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบวุฒิ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นางณัฐชญา สุฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายแผนการเรียน
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ประสานงานกับคณะเกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการเรียน
2. จัดทำบันทึกข้อความขอแผนการเรียนตลอดหลักสูตร, ขอรายชื่อผู้สอนพร้อมชั่วโมงสอบปลายภาค ,ขอรายชื่อกรรมกลางในการคุมสอบ, ของแต่ละสาขาวิชา /ภาคปกติ/กศ.บป./ป.โท/ป.วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาใหม่
3. ลงรายวิชาตามแผนการเรียนของทุกโปรแกรมวิชา / ทุกโครงการ/ทุกระดับ เพื่อจัดทำเป็นแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
4. ตรวจเช็คการลงทะเบียน การเพิ่ม/ถอนรายวิชา ตรวจเช็คการลงทะเบียนเรียนร่วมของนักศึกษาทุกโปรแกรมวิชา / ทุกโครงการ/ทุกระดับ ในแต่ละภาคเรียน
5. ตรวจเช็ค การลงแผนการเรียนขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ทุกโปรแกรมวิชา / ทุกโครงการ/ทุกระดับ
6. ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของแผนการเรียนตลอดหลักสูตรทุกโปรแกรมวิชา
7. รายงานโครงสร้างหลักสูตรของแผนการเรียนตลอดหลักสูตรทุกโปรแกรมวิชาไปยังคณะ
8. ลงรายชื่อผู้สอนของแต่ละภาคเรียน ทุกโปรแกรมวิชา / ทุกโครงการ/ทุกระดับ
9. ปริ้นสรุปอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาแต่ละภาคเรียน ไปยังคณะ
10. จัดตารางเรียน ตารางการใช้ห้อง ตารางสอนอาจารย์ภายในและอาจารย์พิเศษ
11. ติดประกาศตารางเรียนนักศึกษาทุกโปรแกรมวิชา ภาคปกติ/ กศ.บป./ตารางการใช้ห้องเรียน/ตารางสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษา/ตารางการใช้ห้องสอบ แต่ละห้อง/แต่ละอาคาร
12. จัดตารางสอบแต่ละภาคเรียน ของนักศึกษาภาคปกติ / ภาค กศ.บป. ทุกหมู่เรียน
13. ปริ้นสรุปจำนวนนักศึกษาที่จองรายวิชาไปยังคณะเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่าสอนในแต่ละภาคเรียน
14. ลงชื่อกรรมการคุมสอบ พร้อมคำสั่งกรรมการคุมตึกสอบ และคำสั่งกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนแต่ละภาคเรียน พร้อมสรุปปัญหา เหตุการณ์ในการสอบและทำบันทึกรายงานไปยังท่านอธิการบดี
15. ดำเนินการเรื่อง รหัส ส่งผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนทุกท่านในโปรแกรม table และในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร http://regis.sskru.ac.th/mis/chgteacher
16. ดำเนินการเรื่องการสอบนอกตารางของอาจารย์ผู้สอนในภายหลังการจัดตารางสอบเสร็จสิ้นแล้วในระบบบริการและจัดการ (http://regis.sskru.ac.th/fimag/process_2)
17. ดำเนินการเรื่อง รหัสผ่านระบบส่งผลการเรียน ( http://regis.sskru.ac.th/sendgrade/)
18. ดำเนินเรื่องเกี่ยวกับคำร้องขอยกเว้นรายวิชาและคำร้องต่างๆต่างๆของนักศึกษา ให้บริการติดต่อสอบถาม ให้คำปรึกษาแก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
19. ดำเนินการจัดทำ ควบคุม และสรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณโครงการที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรและแผนการเรียน
20. สนับสนุนข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เกี่ยวข้อง
21. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นายสุวิทย์ คูหา
หัวหน้าฝ่ายหลักสูตร
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำหนังสือและบันทึกข้อความถึงหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน
2. เตรียมเล่มหลักสูตรเข้าสภาวิชาการ
3. เตรียมเล่มหลักสูตรเข้าสภามหาวิทยาลัย
4. ส่งเล่มหลักสูตรให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ส่งเล่มหลักสูตรไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุรุสภา และสภาวิชาชีพต่าง ๆ
6. ส่งเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้กับคณะฯจัดเก็บและส่งให้กับประธานโปรแกรมจัดเก็บ
7. ประสานงานกับ สกอ.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
8. รายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรประจำภาคการศึกษา (สมอ.07) ทุกภาคเรียน
9. งานเบิกจ่ายค่าจ้างเข้าเล่มหลักสูตร
10. รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้านหลักสูตร
11. กรอกข้อมูลรายงานหลักสูตรที่เปิดสอนและค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตรให้กับ (สกอ.) ทางเว็บไซด์ www.gotouni.mua.go.th ทุกปีการศึกษา
12. พิมพ์เอกสารและจัดทำเอกสาร เดินเอกสาร
13. จัดทำหนังสือและบันทึกข้อความถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน
14. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร TQF
15. จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษาบุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงาน ทำของบัณฑิต ( กพร.)
16. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรและแผนการเรียนแก่นักศึกษาและครู – อาจารย์
17. รวบรวมหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
18. ออกรหัสรายวิชาใหม่
19. งานแนะแนวการศึกษาต่อ
20. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นางสาวศุภรา อ่อนศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจหลักสูตร (เป็นหลัก) หลักสูตรที่รับผิดชอบ อังกฤษธุรกิจ พัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาจีน ญี่ปุ่น นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์,วิทยุฯ) บรรณารักษ์ ศิลปะและกาออกแบบ ป.โท (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) คอมธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ป.โท บริหารธุรกิจ MBA บัญชี
2. ถ่ายเอกสาร จัดรูปเล่มหลักสูตรที่ผ่านแล้วส่งแต่ละคณะ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานั้นๆ
3. จัดหาคำอธิบายรายวิชา (เมื่อมีนักศึกษามาติดต่อขอคำอธิบายรายวิชา)
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นายเทวา ขันติวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานแนะแนวการศึกษาต่อ
1. จัดทำโครงการแนะแนวการศึกษา โดยการออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แนะแนวและจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตร และระบบรับสมัครนักศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง การดำเนินการระยะเวลาตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ด้านการรับสมัครนักศึกษา โดยจัดประชุมการชี้แจงระบบการรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ และจัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงาน สร้างเครือข่ายครูแนะแนวจังหวัดศรีสะเกษ
รับสมัครนักศึกษาใหม่
3. ดำเนินการประสานงาน วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำปฏิทินการรับสมัคร และดำเนินการรับสมัครนักศึกษา จัดสอบคัดเลือก รับรายงานตัว นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาค กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) ดำเนินงานช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ของปีถัดไป
4. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา แนะนำ รับคำร้องต่างๆ แก่ผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงาน และบริการสำหรับผู้ติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นายจิระศักดิ์ สระสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำโครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา แต่ละประจำปีการศึกษา ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)
2. ดำเนินการประสานงาน วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำปฏิทินการรับสมัคร และดำเนินการรับสมัครนักศึกษา จัดสอบ คัดเลือก รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์)
3. รับผิดชอบในส่วนของบัตรลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแต่ละหมู่เรียน ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) (ปริ้นบัตรลงทะเบียนเรียน)
4. เก็บบัตรลงทะเบียนเรียนที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพื่อลงข้อมูลในระบบต่อไป
5. จัดเก็บและเรียบเรียงบัตรลงทะเบียนเรียนของแต่ละหมู่เรียนเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล ในการชำระค่าเทอม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กัลยกฤษ ปีมา
เจ้าหน้าที่หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GE
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดเตรียมเอกสารประชุม GE
2. จัดทำรายงานการประชุม GE
3. ดำเนินการตรวจสอบผลการเรียน GE
4. ดำเนินการจัดเก็บผลการเรียน GE
5. จัดทำเอกสารการเงิน เช่น จัดทำชุดยืมเงินทดรองจ่ายและชุดเคลียร์เงินยืม
6. ติดตาม การส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
7. ดำเนินการจัดทำใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา ฯลฯ

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สุรศักดิ์ จุมพลตรี
เจ้าหน้าที่หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GE

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เช็คบัตรลงทะเบียนนักศึกษาทุนทุกประเภท
2. ตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาทุนทุกประเภท
3. จัดเก็บบัตรลงทะเบียนนักศึกษาทุนทุกประเภท
4. สรุปจำนวนนักศึกษาทุนทุกประเภท
5. ดำเนินการจัดเก็บผลการเรียน รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
6. ติดตาม การส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาหมวดวิชา(GE)

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622