ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา/พันธกิจ/วิสัยทัศน์
นโยบาย/แผนกลยุทธ์
ปฏิทินการศึกษา 3/56
ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ชั้นปี 5
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป.
หลักสูตรและแผนการเรียน
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/57
สถิติข้อมูลนักศึกษา 2/57
สถิติข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน
คำร้องขอพักการเรียน
คำร้องขอลาออกฯ
คำร้องขอถอนรายวิชาเรียน
คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
คำร้องขอเทียบรายวิชาเรียน
คำร้องขอยกเว้นฯ
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมฯ
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
คำร้องขอแก้ไข ( I )
คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
คำร้องขอยกเว้นรายวิชาเรียน
คำร้องขอเพิ่มรายวิชาเรียน
คำร้องขอโอนผลการเรียน
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา  
  ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จฯ :
การขอใบรับรองสภาพฯ
โครงการนักรบสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างหลักสูตร
คู่มือนักศึกษา 2557
     ส่วนที่ 1
     ส่วนที่ 2
     ส่วนที่ 3
     ส่วนที่ 4
     ส่วนที่ 5
     ส่วนที่ 6
สำนักงานสีเขียว
     ประกาศ
     คำสั่ง
     แผนการดำเนินงาน
     โครงการ ปี 56
     สรุปโครงการ ปี 56
     สรุปผลโครงการ ปี 56
เอกสารอบรมประเมินหลักสูตร
     การประเมิน
     การทบทวน

ระบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)
เปิดภาคเรียน 1/2556 ภาคปกติ วันที่ 17 มีนาคม 57 และ ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) วันที่ 15 มีนาคม 57
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556  
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะจองรายวิชาเรียนในภาคเรียนที่ 3/2556 ให้ติดต่อขอจองได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 57 เป็นต้นไป
ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3/2556 ภาคปกติ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 15 เมษายน 2557 และ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 13 เมษายน 2557
ให้นักศึกษาตรวจสอบ รูปภาพในระบบ หากไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้องให้ติดต่อทำใหม่ที่งานบริการการศึกษา
ให้นักศึกษา ตรวจสอบรายวิชา ก่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง หรือก่อนนำส่งฝ่ายกองทุนฯ
ให้นักศึกษา กรอกประวัตินักศึกษา และตรวจสอบประวัตินักศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ด้วยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกับ งานวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต แบบออนไลน์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลรองรับการประเมินของมหาวิทยาลัย โดยให้บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูลพร้อมพิมพ์ และ นำส่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2556 ที่ฝ่ายรับรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิต หากไม่ได้นำแบบสอบถามดังกล่าวมาด้วยให้ติดต่อกรอกแบบสอบถามและพิมพ์แบบสอบถาม ได้ที่ ห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 3 ดังนั้นเพื่อความรวดเร็ว ให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตกรอกข้อมูลพร้อมพิมพ์ และนำแบบสอบถามมาด้วย  

บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555 ที่ยังไม่ขอรับปริญญาบัตร ให้ขอรับภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 หากพ้นกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียม ในการเก็บรักษา ฉบับละ 500 บาท  
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2552
ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะฯ ที่นักศึกษาใช้เพื่อดำเนินการขอสำเร็จการศึกษา
 
นักศึกษา
นักศึกษาที่เกรดยังไม่ออก ให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง ด่วน
นักศึกษาที่ส่งบัตรลงทะเบียนตรวจสอบรายวิชาในรายงานเกรด
เพื่อดูว่ารายวิชาถูกต้องหรือไม่
นักศึกษาที่จะเรียนร่วม หรือเปิดหมู่เรียนพิเศษ ให้เดินเรื่องภายใน 20 วัน ของการเปิดภาคเรียน
ให้นักศึกษา ภาคปกติ ชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภายใน 30 วันของการเปิดภาคเรียน หากพ้นกำหนดถูกปรับวันละ 100 บาท
นักศึกษา ภาคกศ.บป. ชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภายใน 30 วันของการเปิดภาคเรียน หากพ้นกำหนดถูกปรับวันละ 100 บาท
นักศึกษาที่ถูกสั่งพ้นสภาพติดต่อกองบริการฯ เพื่อเดินเรื่อง ขอคืนสภาพนักศึกษา ด่วน
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร ให้เรียบร้อย ก่อนสอบ เนื่องจากอาจมีปัญหารายวิชาไม่ครบ ซึ่งอาจทำให้นักศึกษาต้องเก็บรายวิชาในเทอมถัดไป
นักศึกษาที่ไม่มีสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่สามารถจองรายวิชา ในเทอม 2/2556 ได้ เพราะจะทำให้รายวิชาดังกล่าวเป็นโมฆะ
บัณฑิตที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ติดต่อรับที่กองบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด่วน
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แล้ว ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่การเงิน
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แล้วเดินคำร้องขอรับค่าประกันของ เสียหายคืนที่การเงิน ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา หากพ้นกำหนด จะนำเข้าเป็นรายได้ ของมหาวิทยาลัยฯ
รับสมัครนักศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์
ข้อมูลนักศึกษา (FTES)
ตารางสอนอาจารย์
ตารางเรียนนักศึกษา
ตารางการใช้ห้อง
ตรวจสอบเกรดเฉลี่ย
ใบรายชื่อนักศึกษา
บริการค้นหานักศึกษา