ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา/พันธกิจ/วิสัยทัศน์
คณะกรรมการสำนัก
เป้าหมายและยุทธศาสตร์
โครงสร้างการบริหาร
บุลากร
ปฏิทินการศึกษา 3/57
ปฏิทินการศึกษา 58 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 58 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 59 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 59 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 60 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 60 ภาค กศ.บป.
หลักสูตรและแผนการเรียน
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/56
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/57
สถิติข้อมูลนักศึกษา 2/57
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/58
สถิติข้อมูลนักศึกษา 2/58
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/59
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/60
สถิติข้อมูลนักศึกษา
มคอ.GE ประจำปี 59
มคอ.GE ประจำปี 60
มคอ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอพักการเรียน
คำร้องขอลาออก
คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
คำร้องขอยกเว้น GE
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมฯ
คำร้องขอแก้ไข ( I )
คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
คำร้องขอยกเว้นรายวิชาเรียน
คำร้องขอโอนผลการเรียน
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
  ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จฯ :
การขอใบรับรองสภาพฯ
โครงการนักรบสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างหลักสูตร
คู่มือนักศึกษา 2558
คู่มืออบรมกรอกเกรด  
ตารางสอน 1/57
ตารางสอน 1/57 new
ตารางสอน 2/57
ครูท้องถิ่น 60
ตัวชี้วัดที่ 3.1
สำนักงานสีเขียว
     ประกาศ
     คำสั่ง
     แผนการดำเนินงาน
     โครงการ ปี 56
     สรุปโครงการ ปี 56
     สรุปผลโครงการ ปี 56
เอกสารอบรมประเมินหลักสูตร
     การประเมิน
     การทบทวน
     SAR.BASS.59
     QA.BASS.58
     plan.l.bass.59
     plan.bass.60

ระบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)  

รายละเอียดกิจกรรมและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "สัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 12 และ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2561  

 

เปิดภาคเรียน 2/2560 ภาคปกติ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 และ ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) วันที่ 14 ตุลาคม 2560
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะจองรายวิชาเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560 ให้ติดต่อขอจองได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป
บัณฑิตที่ยังไม่ขอรับปริญญาบัตร ให้ติดต่อขอรับ คร. 1 เพื่อเขียนคำร้องขอรับปริญญาบัตร ที่ทะเบียน และ ชำระค่าธรรมเนียม ในการเก็บรักษา ฉบับละ 500 บาท ที่การเงิน ก่อนรับใบปริญญาบัตรที่ฝ่ายทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 ต.ค. - 1 พ.ย. 59 ที่ ฝ่ายคลัง (การเงิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หากพ้นกำหนด ให้นักศึกษายื่นขอรับบัตรลงทะเบียนเรียนใหม่ที่ทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับวันละ 100 บาท

 

ให้นักศึกษาตรวจสอบ รูปภาพในระบบ หากไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้องให้ติดต่อทำใหม่ที่งานบริการการศึกษา
ให้นักศึกษา ตรวจสอบรายวิชา ก่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง หรือก่อนนำส่งฝ่ายกองทุนฯ

ด้วยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกับ งานวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต แบบออนไลน์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลรองรับการประเมินของมหาวิทยาลัย โดยให้บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูลพร้อมพิมพ์ และ นำส่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2560 ที่ฝ่ายรับรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิต หากไม่ได้นำแบบสอบถามดังกล่าวมาด้วยให้ติดต่อกรอกแบบสอบถามและพิมพ์แบบสอบถาม ได้ที่ ห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 3 ดังนั้นเพื่อความรวดเร็ว ให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตกรอกข้อมูลพร้อมพิมพ์ และนำแบบสอบถามมาด้วย  

บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557 ที่ยังไม่ขอรับปริญญาบัตร ให้ขอรับภายในวันที่ 7 ก.พ. 59 หากพ้นกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียม ในการเก็บรักษา ฉบับละ 500 บาท  
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2552
ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะฯ ที่นักศึกษาใช้เพื่อดำเนินการขอสำเร็จการศึกษา
 
นักศึกษาที่ส่งบัตรลงทะเบียนตรวจสอบรายวิชาในรายงานเกรด
เพื่อดูว่ารายวิชาถูกต้องหรือไม่
นักศึกษาที่จะเรียนร่วม หรือเปิดหมู่เรียนพิเศษ ให้เดินเรื่องภายใน 20 วัน ของการเปิดภาคเรียน
ให้นักศึกษา ภาคปกติ ชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภายใน 30 วันของการเปิดภาคเรียน หากพ้นกำหนดถูกปรับวันละ 100 บาท
นักศึกษา ภาคกศ.บป. ชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภายใน 30 วันของการเปิดภาคเรียน หากพ้นกำหนดถูกปรับวันละ 100 บาท
นักศึกษาที่ถูกสั่งพ้นสภาพติดต่อกองบริการฯ เพื่อเดินเรื่อง ขอคืนสภาพนักศึกษา ด่วน
บัณฑิตที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ติดต่อรับที่กองบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด่วน
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แล้ว ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่การเงิน
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แล้วเดินคำร้องขอรับค่าประกันของ เสียหายคืนที่การเงิน ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา หากพ้นกำหนด จะนำเข้าเป็นรายได้ ของมหาวิทยาลัยฯ
 
คู่มือนักศึกษา 2559
รับสมัครนักศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์
ข้อมูลนักศึกษา (FTES)
ตารางสอนอาจารย์
ตารางเรียนนักศึกษา
ตารางการใช้ห้อง
ตรวจสอบเกรดเฉลี่ย
ใบรายชื่อนักศึกษา
บริการค้นหานักศึกษา
สรุปส่งเกรด มคอ. 1/59 (1)
สรุปส่งเกรด มคอ. 1/59 (2)
สรุปส่งเกรด มคอ. 1/59 (GE)