คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

1. ดร.เจษฏา โพนแก้ว
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนิน รองประธาน
3. นายประดิษฐ์ พรมเสนา กรรมการ
4. ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล กรรมการ
5. นางลำพึง บัวจันอัฐ กรรมการ
6. นางพรรทิภา พรมมา กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

1. ดร.เจษฏา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
2. ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
3. รศ.ดร.จำเริญ อุ่นแก้ว ประธานบัณฑิตศึกษา
4. นางสาวณัชชารีย์ กุลพิชัยจิราวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิชาการ
5. นางลำพึง บัวจันอัฐ หัวหน้ากลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นางอริศาพัชร จักรบุตร หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
7. นางสาวสรวีย์ คำนวล หัวหน้ากลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม
8. นางพรรทิภา พรมมา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

 

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622