ปรัชญา
          บริการด้วยคุณภาพ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์
          มุ่งพัฒนางานด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

 

พันธกิจ
                    1. ให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว โดยใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
                    2. สนับสนุน ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแนะนำ อำนวยความสะดวกการดำเนินงานวิจัย วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
                    3. เสริมสร้างการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักอย่างต่อเนื่อง
                    4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกด้านการบริการที่มีคุณภาพ
                    5. บริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ


 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622