ปีการศึกษา 2561 การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม คือ จะใช้ระบบ TCAS หรือ Thai University Central Admission System เป็นระบบจัดการโดยรวมทั้งหมด ซึ่งจะมีรูปแบบในการรับเข้าศึกษา 5 รูปแบบ 5 ช่วงเวลา คือ
1. รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. รับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน และ/หรือ ข้อสอบปฏิบัติ
3. รับตรงร่วมกัน/กสพท./โครงการอื่น ๆ
4. รับผ่าน Admission กลาง
5. รับตรงอิสระ

  รอบที่ 2. รับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน และ/หรือ ข้อสอบปฏิบัติ
- เป็นรูปแบบที่ให้โควตาเฉพาะภาค พื้นที่ หรือเครือข่าย
- คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ และ/หรือ ยื่นผลการสอบ O-Net/Gat-pat/วิชาสามัญ